Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden Overload Sportswear B.V., versie januari 2017

Artikel 1. Definities
Aanbod:
ieder aanbod, offerte en korting van Overload;
Afnemer:
een (rechts)persoon met wie Overload een Overeenkomst heeft gesloten;
Koop op afstand:
de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is zoals bedoeld in artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek;
Overeenkomst:
een (schriftelijke) overeenkomst tussen Overload en Afnemer tot de levering van een Product tegen betaling door Afnemer van de geldende prijs;
Overload:
Overload Sportswear B.V., gevestigd aan het Badmintonplein 21 te (2492 VS) ’s Gravenhage, KvK-nummer 66699134, BTW-nummer NL856665472B01
Partijen:
Overload en Afnemer;
Product:
alle roerende zaken die voorwerp zijn van enig aanbod, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Overload en Afnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod en Product van Overload en elke Overeenkomst, waaronder tevens begrepen overeenkomsten op afstand.
2.2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk, tenzij Partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer worden door Overload uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbod, totstandkoming Overeenkomst
3.1. Elk aanbod van Overload is vrijblijvend en geldt voor de duur zoals daarbij is vermeld.
3.2. Een Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van Overload van een bestelling of opdracht van Afnemer.
3.3 Overload behoudt zich het recht voor een bestelling of opdracht van een Afnemer niet te aanvaarden. In dat geval zal de Afnemer hiervan direct (schriftelijk) in kennis worden gesteld en zal een eventuele betaling voldaan door de Afnemer per omgaande worden gerestitueerd.

Artikel 4. Prijzen
4.1. Alle prijzen en eventueel verstrekte kortingen, al dan niet door gebruik van een kortingscode, zijn onder voorbehoud van typefouten. Overload is niet verplicht het Product voor de foutieve prijs te leveren.
4.2. De prijzen van een Product zijn exclusief omzetbelasting en eventueel andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief eventuele transport- of verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door Overload. Overload behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.3. Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer zijnde een natuurlijk persoon die handelt buiten de uitoefening van een beroep of bedrijf en een prijsverhoging vindt plaats binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst, is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Afnemer is gehouden de ontbinding van de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de mededeling tot prijsverhoging van Overload in te roepen. Indien de levering van een Product plaatsvindt na drie maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst, is Afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 5. Herroepingsrecht
5.1. Indien en voor zover Afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand, zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing.
5.2. In afwijking van het bepaalde in artikel 8 heeft Afnemer de mogelijkheid de Koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen (herroepingstermijn). Het inroepen van de ontbinding dient te geschieden door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan Overload, die Overload binnen de herroepingstermijn moet hebben bereikt. De herroepingstermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door Afnemer of een vooraf door Afnemer aangewezen en aan Overload bekend gemaakte vertegenwoordiger.
5.3. Tijdens de herroepingstermijn zal Afnemer zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakkingsmaterialen. Afnemer zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en originele verpakking aan Overload retourneren, conform de door Overload verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.4. Indien de Afnemer een bedrag betaald heeft, zal Overload dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde hiervoor is dat het product reeds door Overload terugontvangen is of Afnemer sluitend bewijs van complete terugzending kan overleggen.
5.5. Indien Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van terugzending van het Product voor zijn rekening. Terugzending dient te geschieden naar het adres zoals vermeld bovenaan deze algemene voorwaarden.

Artikel 6. Betaling
6.1. Betaling dient te geschieden in euro’s en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door overmaking op een door Overload aangewezen bankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen.
6.2. Verrekening met vorderingen die Afnemer meent te hebben op Overload of opschorting van betalingen zijn slechts toegestaan na schriftelijke instemming van Overload.
6.3. Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Overload te melden.
6.4. De betalingstermijn is een fatale termijn. Indien Afnemer niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Overload heeft dan het recht vanaf de vervaldatum de wettelijke rente te vermeerderen met 5% in rekening te brengen.
6.5. Indien Overload overgaat tot het nemen van (buiten)gerechtelijke maatregelen, komen naast de in het vorige lid bepaalde rente de kosten van de genomen maatregelen voor rekening van Afnemer. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,=.

Artikel 7. Levering en leveringstermijn
7.1. De door Overload opgegeven leverstermijnen zijn nimmer fatale termijnen en vangen aan op de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die benodigd zijn voor de levering door Afnemer aan Overload ter beschikking zijn gesteld.
7.2. Als plaats van levering geldt het adres dat Afnemer aan Overload tijdens het bestelproces heeft kenbaar gemaakt.
7.3. De levering van een Product geschiedt per PostNL. Indien levering per post niet mogelijk is, wordt Afnemer daarvan op de hoogte gesteld en in de gelegenheid gesteld een Product af te halen op een nader door Overload aan te wijzen adres dan wel de levering van het Product per transportbedrijf te laten bezorgen. De transportkosten dienen in een dergelijk geval door Afnemer te worden voldaan.
7.4. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 1 van dit artikel is vermeld, worden geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd, tenzij Afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling om welke reden dan ook niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd dan ontvangt Afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Afnemer heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Afnemer heeft geen recht op een schadevergoeding.
7.5. In geval van ontbinding conform lid 4 van dit artikel zal Overload het bedrag dat Afnemer heeft betaald, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 8. Klachten, retourneren
8.1. Klachten van Afnemer dienen binnen acht (8) dagen na de verzending van het Product dienen schriftelijk aan Overload kenbaar gemaakt te worden, onder vermelding van een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van het desbetreffende factuurnummer. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt iedere aanspraak van Afnemer jegens Overload inzake gebreken van het geleverde Product.
8.2. Indien de klacht zich richt tegen een Product, is Afnemer slechts gerechtigd het Product te retourneren aan Overload indien het Product niet is besteld of is beschadigd en slechts na schriftelijke instemming van Overload. De kosten van retourzending komen voor rekening van Afnemer.
8.3. Afnemer dient in dat geval het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en originele verpakking aan Overload te retourneren, conform de door Overload verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Na ontvangst van het Product door Overload zal Overload zo spoedig mogelijk zorgen voor de levering van het bestelde of de vervanging van het beschadigde Product, indien Overload de klacht en de retourzending gegrond acht.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merk- en modelrechten, komen uitsluitend toe aan Overload of aan licentiegevers van Overload.
9.2. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijke opeisbare boete van € 5.000,=, voor iedere overtreding te vermeerderen met een boete van € 500,= voor iedere dag(deel) dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Overload op nakoming, schadevergoeding en winstafdracht.
9.3. Afnemer is verplicht iedere inbreuk van derden op de intellectuele eigendomsrechten van Overload per direct en schriftelijk aan Overload te melden. Afnemer zal zonder schriftelijke instemming van Overload op geen enkele wijze zelf, in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden.
9.4. Afnemer is verplicht zijn medewerking te verlenen aan maatregelen die Overload neemt tegen derden die inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van Overload of haar licentiegevers.

Artikel 10. Aansprakelijkheid van Overload en vrijwaring
10.1. De totale aansprakelijkheid van Overload voor directe schade wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is behoudens eventuele dwingendrechtelijke verplichtingen uit de wet is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of van bewuste roekeloosheid van de directie van Overload. In geval van opzet of roekeloosheid van de directie van Overload is de totale aansprakelijkheid van Overload beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag gelijk aan de bedongen prijs van het geleverde Product, exclusief omzetbelasting.
10.2. De totale aansprakelijkheid van Overload voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, is onder alle omstandigheden uitgesloten.
10.3. Afnemer vrijwaart Overload voor alle aanspraken van derden ter zake van door Overload geleverde of ter beschikking gestelde Producten, tenzij in rechte komt vast te staan dat (1) sprake is van opzet of roekeloosheid van de directie van Overload en (2) Afnemer geen enkel verwijt treft.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en risico
11.1. Geleverde Producten blijven in eigendom van Overload tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen Afnemer uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door Overload geleverde Producten is verschuldigd.
11.2. Afnemer is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van niet betaalde Producten deugdelijk te verzekeren en tijdig de verzekeringspremies te betalen, welke verzekering op verzoek van Overload dient te worden aangetoond. De geleverde Producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Afnemer volledig voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 12. Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is uitgesloten.

Artikel 13. Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met en voortvloeiende uit door een Overeenkomsten worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van ‘s-Gravenhage.